Statut

Statut Towarzystwa Przyjaciół Dęblina:

I. Nazwa, charakter Towarzystwa, siedziba i teren działania.

§ 1.
Towarzystwo nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Dęblina. Nazwa ta będzie używana w dalszych postanowieniach w skrócie – Towarzystwo.

§ 2.
Towarzystwo ma charakter towarzystwa regionalnego.

§3.
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Dęblin.

§ 4.
Terenem działania Towarzystwa jest obszar miasta Dęblina i jego okolic.

§ 5.
Towarzystwo używa podłużnego stempla z napisem: Towarzystwo Przyjaciół Dęblina oraz pieczęci okrągłej z napisem po obwodzie Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, a w środku znakiem Towarzystwa.

§ 6.
Towarzystwo ma prawo wydawania dla członków odpowiedniej odznaki.

§ 7.
Towarzystwo może używać barw wyróżniających go spośród innych tego typu organizacji. Są to proporcjonalnie rozmieszczone wzdłuż pasy o barwie zielonej, niebieskiej i czarnej, na których umieszcza się znak towarzystwa.

§ 8.
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

II. Cele i środki działania.

§9.
Towarzystwo ma na celu rozwój duchowy i społeczny człowieka, podnoszenie poziomu kulturalnego i estetycznego środowiska, rozbudzenie zamiłowania do badań przeszłości Dęblina i jego okolic; promocję miasta, popularyzowanie jego walorów społeczno – gospodarczych, kulturalnych i turystycznych.

§ 10.
Towarzystwo realizuje realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie działalności naukowej poprzez badania historyczne poświęcone miastu Dęblina i okolic.
2. Prowadzenie działalności oświatowej z młodzieżą i mieszkańcami Dęblina, polegającej na organizowaniu spotkań i odczytów:
a. o problematyce społeczno-kulturalnej, historycznej i obronnej,
b. upamiętniających tragizm i męczeństwo mieszkańców naszego regionu, jeńców wojennych i przymusowo zwiezionych do Dęblina innych narodowości,
c. popularyzujących historię i tradycje wojskowe związane z miastem.
Organizowanie i współorganizowanie obchodów i rocznic ważnych wydarzeń historycznych oraz innych imprez kulturalnych. Współorganizowanie i udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych i wojskowych w regionie.
3. Organizowanie sesji naukowych, popularno-naukowych dotyczących miasta Dęblina i jego okolic, jak również powoływanie społecznych sekcji do prac nad innymi zagadnieniami dla miasta Dęblina.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej Dęblinowi oraz zapoznanie z nią społeczeństwa.
5. Reprezentowanie społecznego ruchu kulturalnego wobec społeczeństwa i władz oraz informowanie o działalności i osiągnięciach tego ruchu.
6. Współpracę i wymianę doświadczeń z podobnymi Towarzystwami działającymi w Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
7. Współdziałanie z władzami i instytucjami w sprawach dotyczących ochrony zabytków.
8. Prowadzenie działalności z dziedziny Kultury Fizycznej i Sportu poprzez organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji, jak rajdy, wycieczki turystyczne, zawody sportowe.
9. Objęcie opieką wszystkich miejsc Pamięci Narodowej, miejsc masowych mordów oraz obozów masowej zagłady, które były na terenie naszego miasta podczas II wojny.
10. Współpracę z jednostkami i instytucjami wojskowymi w zakresie wspólnych przedsięwzięć dotyczących: realizacji działalności oświatowej, kulturalnej; kultywowania tradycji wojskowych i opieki nad miejscami pamięci na terenach jednostek wojskowych oraz organizacji uroczystości patriotycznych.
11. Zainicjowanie założenia Muzeum Miasta Dęblina.
12. Prowadzenie środków finansowych dla urzeczywistnienia celów Towarzystwa.

§ 11.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych.
2. wspierających.
3. honorowych.

§ 12.
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa są osoby fizyczne, posiadające zdolność prawną do działania lub prawne, przyczyniające się swoją pracą do rozwoju Towarzystwa i realizacji jego celów.

Małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Towarzystwa i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Towarzystwa, ale bez prawa wyborczego biernego i czynnego.

§ 13.
Członkami Towarzystwa mogą być cudzoziemcy w Polsce i Polacy zamieszkujący za granicą, którzy zobowiążą się przestrzegać niniejszy Statut.

§ 14.
Towarzystwo może należeć do organizacji międzynarodowej na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie zostaną naruszone zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.

§ 15.
Członkami wspierającymi może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiązuje się do udzielania wszelkiej pomocy.

§ 16.
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która położyła wybitne zasługi dla rozwoju Towarzystwa.

§ 17.
Zarząd Towarzystwa przyjmuje członków według następujących zasad:
1. zwyczajnych – na podstawie wiecznej deklaracji wyrażającej chęć przystąpienia.
2. wspierających – na podstawie pisemnej deklaracji oraz określenia pomocy materialnej na rzecz Towarzystwa.
3. honorowych – godność tą nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 18.
Członkowie honorowi i wspierający mogą być jednocześnie członkami zwyczajnymi, jeżeli dopełnią warunków par. 20 pkt a.

§ 19.
Członkowie zwyczajni mają prawa:
1. brania udziału w Walnych Zebraniach z głosem decydującym.
2. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa.
3. korzystanie z urządzeń i usług Towarzystwa.

§ 20.
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
1. brania Udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
2. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa.
3. korzystania z urządzeń i usług Towarzystwa.

§ 21.
Obowiązki członków:
1. członkowie zwyczajni mają obowiązki
a. czynnego udziału w pracach Towarzystwa.
b. płacenia wpisowego i składek w obowiązującej wysokości i terminach.
c. wykonanie obowiązków wynikających ze Statutu i regulaminu oraz uchwał władz Towarzystwa.
2. Członkowie wspierający nie mają obowiązku uiszczania składek na rzecz Towarzystwa, chyba że obowiązki przyjmą na siebie dobrowolnie.

§ 22.
Utrata praw członkowskich następuje przez:
1. śmierć, a w odniesieniu do osób prawnych przez ich likwidację.
2. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie.

§ 23.
Członek Towarzystwa może być wykluczony na mocy uchwały Zarządu w wypadku:
1. nie wypełniania obowiązków określonych Statutem i uchwał Władz Towarzystwa.
2. działania na szkodę Towarzystwa czynem lub słownie.

III. Organizacje i władze.

§ 24.
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński.

IV. Walne Zgromadzenie.

§ 25.
Walne Zgromadzenie jest najwyższą Władzą Towarzystwa. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszystkim członkom, przy czym osoby prawne uczestniczą, przez upoważnionych przedstawicieli, zaś osoby fizyczne osobiście. Pisemne zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia rozsyła Zarząd Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Do ważności Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków. Zwołanie ewentualnie w drugim terminie Walnego Zgromadzenia jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 26.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co cztery lata. Do jego kompetencji należy:
1. wysłuchanie sprawozdań Zarządu z działalności i ich ocena.
2. wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującym Zarządowi.
3. zmiana statutu.
4. wybór Władz Towarzystwa.
5. rozstrzyganie sporów w sprawach majątków Towarzystwa.
6. decydowanie we wszystkich innych sprawach, w których Statut nie upoważnia inne organa Towarzystwa.
7. rozwiązanie Towarzystwa i jego likwidację oraz wybór komisji likwidacyjnej.

§ 27.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane:
1. na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
2. z inicjatywy Zarządu.
3. na żądanie Komisji Rewizyjnej.
8. na pisemne żądanie przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno zawierać informacje, na czyje żądanie jest ono zwoływane. Nadzwyczajne Zgromadzenie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 28.
Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący wybrany przez to Zgromadzenie. Uchwały Walnych Zgromadzeń zapadają większością głosów obecnych. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba że podejmuje ono odmienną uchwałę. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym. Z obrad Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§ 29.
Zarząd Towarzystwa składa się z co najmniej 5-ciu osób, które ze swojego grona wybierają: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, pozostali są członkami zarządu.

§ 30.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz przez Prezesa lub Zastępcę i Sekretarza.
2. kierowanie sprawami Towarzystwa.
3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
5. sporządzanie sprawozdań rocznych budżetów oraz przedstawiania ich Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.
6. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
7. administrowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
8. prowadzenie korespondencji i rachunkowości Towarzystwa zgodnie z przepisami prawnymi oraz uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie budżetem.
9. przyjmowanie względnie zwalnianie ewentualnych pracowników Towarzystwa.
10. prowadzenie działalności gospodarczej z której zysk przeznaczony zostanie na działalność statutową Towarzystwa. Do prowadzenia tych spraw wyznacza się Sekretarza i Skarbnika Towarzystwa.
11. do wyrażania woli przed władzami sądowymi (lub notariuszem) upoważnia się każdorazowo pełniącego w Zarządzie funkcję Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
12. tworzyć w miarę potrzeb Komisję , Rady i Zespoły w określonych przez zarząd tematykach. Zebrania Zarządu Towarzystwa są prowadzone przy obecności co najmniej połowy jego członków, uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 31.
Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z Przewodniczącego, zastępcy i członka Komisji, wybranych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa na okres 4 lat. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład organów wykonawczych Towarzystwa.

§ 32.
Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością, Zarządu Towarzystwa. Ma ona prawo dokonywania rewizji w każdym czasie. Obowiązkiem jej jest sprawdzanie przynajmniej raz w roku; dokumenty i stan majątkowy Towarzystwa. Z każdej kontroli sporządza protokół. Z czynności swoich Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

§ 33.
Sąd koleżeński składa się z 3 członków, wybranych na Walnym Zgromadzeniu na okres 4 lat.

§ 34.
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy załatwianie sporów powstałych między członkami, a wynikających z działalności Towarzystwa. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu 2 miesięcy od otrzymania uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.

V. Sposób zaciągania zobowiązań.

§ 35.
Zobowiązanie majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmuje Prezes, v – ce prezes, Sekretarz, Skarbnik, względnie ich zastępca albo osoba upoważniona w granicach udzielonych tym osobom pełnomocnictw przez Walne Zgromadzenie.

VI. Majątek Towarzystwa.

§ 36.
Majątek Towarzystwa stanowi:
1. wpisowe i składki członków.
2. darowizny i subwencje.
3. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
4. dochody z imprez i wydawnictw.
5. dochody z turystyki, w tym turystyka międzynarodowa.

§ 37.
Wszelkie pisma i dokumenty Towarzystwa wychodzące na zewnątrz podpisuje prezes lub wiceprezes i sekretarz. Nadto w sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisuje dodatkowo Skarbnik.

VII. Przepisy końcowe.

§ 38.
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością głosów, przy czym wniosek o zmianę statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz winien wpłynąć do Zarządu Towarzystwa najpóźniej na dwa miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia i musi być umieszczony na porządku dziennym. Przy uchwale Walnego Zgromadzenia o likwidacji Towarzystwa musi być równocześnie powzięta uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku Towarzystwa.