Podstawa prawna organizowania przetargów

Przetarg to rodzaj konkursu organizowanego przez firmę, która odnotowała u siebie zapotrzebowanie na dane świadczenie lub produkt. Taka firma kieruje do producentów lub usługodawców zapytanie o ofertę na świadczone przez nich usług lub produkowane towary. Spośród dostarczonych przez producentów/usługodawców ofert firma organizująca przetarg wybiera tą, która z jej punktu widzenia jest najbardziej atrakcyjna. Przetarg może zorganizować każda firma, która ma określone zapotrzebowanie, natomiast zobowiązane do jego organizowania są instytucje państwowe, które jeśli zamówienia przekracza kwotę określoną w ustawie są zobligowane do ogłoszenia przetargu. Przetargi ogłaszane przez instytucje publiczne odbywają się zgodnie z zapisami ustaw: „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. i „Kodeksu cywilnego” z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Wadium i gwarancje przetargowe

W większości przypadków, zwłaszcza jeśli kontrakty, które mają być zawarte są znaczące, warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium jest to określona suma pieniędzy, która zobowiązani się wpłacić przystępujący do przetargu, która stanowi zabezpieczenie dotrzymania warunków zawartych w ofercie przetargowej. Często obok wadium konieczne jest także dostarczenie różnorodnych gwarancji, takich jak gwarancja należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad lub usterek czy zwrotu zaliczki, więcej na temat tych rodzajów gwarancji można przeczytać na – gwarancje przetargowe.

Przetarg nieograniczony i ograniczony

Przetargi organizowane przez firmy mogą przybrać jedną z dwóch przewidzianych prawem postaci, mogą to być przetargi ograniczone lub nieograniczone. Przetargi nieograniczone to te, w których ogłoszenie o rozpisaniu przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości, a w odpowiedzi na nie oferty mogą składać wszystkie firmy. W tym przypadku ogłoszenie uznaje się za podane do publicznej wiadomości jeśli zostanie wywieszone w siedzibie firmy oraz na jej stronie internetowej. Firmy, którym zależy na zebraniu wielu atrakcyjnych ofert często korzystają także w tym zakresie z portali agregujących ogłoszenia przetargowe. Przetarg ograniczony ma miejsce wtedy, gdy po publicznym rozpisaniu przetargu firmy składają wnioski o dopuszczenie do postępowania przetargowego, a do składania ofert zaproszone są firmy spełniające przyjęte przez firmę organizującą przetarg – kryteria. W tym przypadku, aby firmy mogły złożyć ofertę muszą zostać do przetargu zaproszone.